Terug

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 De worst groothandel is onderdeel van GH Foodsupply B.V. en is per 1 November 2016 gestart met verkoop via internet onder de naam www.DeWorstGroothandel.nl. (hierna: DeWorstGroothandel.nl).

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van DeWorstGroothandel.nl, zijn in overeenstemming met de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DeWorstGroothandel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DeWorstGroothandel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door DeWorstGroothandel.nl. DeWorstGroothandel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoer- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeldt.

 4.2 DeWorstGroothandel.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling dient vooraf aan de levering te geschieden, dan wel tegelijk met de levering bij betaling onder rembours, tenzij door beide partijen anders overeen is gekomen.

5.2 DeWorstGroothandel.nl hanteert de volgende bestel- en betalingscondities:

-DeWorstGroothandel.nl is een groothandel en levert derhalve niet aan particulieren. Ter controle hiervan dient DeWorstGroothandel.nl bij een bestelling altijd over het KVK nummer van de koper te beschikken.

- DeWorstGroothandel.nl hanteert een minimale bestelgrote van 100 Euro per bestelling.
- Bij leveringen in Nederland brengt DeWorstGroothandel.nl aan de koper verzendkosten in rekening afhankelijk van het te verzenden gewicht.

- Bij leveringen in Nederland met een aankoopbedrag van meer dan 500 Euro, brengt DeWorstGroothandel.nl aan de koper geen verzendkosten in rekening.

 -Bij leveringen in het buitenland zal door DeWorstGroothandel.nl een toeslag worden geheven afhankelijk van de werkelijke verzendkosten. 

 5.3 DeWorstGroothandel.nl behoudt zich het recht deze korting- en betalingscondities te allen tijde aan te passen en / of hier per individueel geval vanaf te wijken.

5.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van DeWorstGroothandel.nl op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5.5 De klant geeft DeWorstGroothandel.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.6 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van DeWorstGroothandel.nl.

5.7 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Artikel 6. Levering

6.1 DeWorstGroothandel.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 2-3 dagen na betaling af te leveren op het door de klant afgegeven afleveradres. Deze levertijd is indicatief en hiertoe is DeWorstGroothandel.nl niet verplicht.

6.3 DeWorstGroothandel.nl tracht haar online productaanbod zo actueel mogelijk te houden. Indien levering van een besteld artikel toch onmogelijk blijkt te zijn, kan DeWorstGroothandel.nl een vervangend artikel beschikbaar stellen, maar is dit niet verplicht. Als een besteld artikel niet voorradig is en/of wordt vervangen door een ander artikel zal de koper hier tijdig over worden geïnformeerd.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen zoals vermeld op de website voorbehouden.

6.5 DeWorstGroothandel.nl stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, diefstal of enigszins andere schade opgelopen tijdens en na verzending.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan DeWorstGroothandel.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Incassokosten

8.1 Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

 8.2 Indien DeWorstGroothandel.nl hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij DeWorstGroothandel.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DeWorstGroothandel.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 9. Conformiteit

9.1 DeWorstGroothandel.nl staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10. Onderzoek, reclames

10.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 3 dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

10.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen twee dagen na levering schriftelijk aan DeWorstGroothandel.nl te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen drie weken na ontdekking te worden gemeld, doch uiterlijk binnen 12 maanden.

10.3 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van DeWorstGroothandel.nl op de wijze zoals door DeWorstGroothandel.nl aangegeven.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en DeWorstGroothandel.nl, dan wel tussen DeWorstGroothandel.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en DeWorstGroothandel.nl, is DeWorstGroothandel.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DeWorstGroothandel.nl.

Artikel 12. Overmacht

DeWorstGroothandel.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat DeWorstGroothandel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DeWorstGroothandel.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en DeWorstGroothandel.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DeWorstGroothandel.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14. Diversen

14.1 Indien u aan DeWorstGroothandel.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is DeWorstGroothandel.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan DeWorstGroothandel.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

14.2 Wanneer door DeWorstGroothandel.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DeWorstGroothandel.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

14.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DeWorstGroothandel.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DeWorstGroothandel.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

14.4 DeWorstGroothandel.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »